อบรมโครงการพัฒนา เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายให้ นางบานเย็น ชรากาหมุด หัวหน้า กศน.ตำบล
ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นำนักศึกษาจำนวน๓๐คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลท่าพระ โดยมี พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิด รวมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรม
จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ