การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน โครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องตามหลักการสำนักงาน
กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ
"แนวทางการเขียนโครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินอย่างถูกต้อง"
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณโรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น