การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2562

 วันที่ 9 ก.พ. 2563 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562
สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร