ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (R.A.T.C)

  วันที่ 27มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เข้าร่วม ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2563 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น