ผู้สอนดีเด่น

   วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 11 คน
เข้าได้รับรางวัล "ผู้สอนดีเด่น" เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาวันครูจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น