โครงการค่ายทักษะวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์

   วันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2563 กลุ่มโซนแก่งเมืองขอน โซนลำน้ำชี และโซนรวงข้าว
ประกอบด้วย กศน.ตำบลบ้านเป็ด,กศน.ตำบลบ้านหว้า,กศน.ตำบลดอนหัน,กศน.ตำบล
ดอนช้าง,กศน.ตำบลท่าพระ จัดโครงการโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่
4-5 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 120 คน
ขอขอบพระคุณ พ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง
รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
และขอขอบพระคุณอาจารย์สมบัติ ชรากาหมุด ครูอาสาสมัครฯ ที่ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ