โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน "ห้องสมุดเคลื่อนที่" สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ 18 พ.ย.2562 อามรรัตน์ ศรีสร้อย พร้อมด้วย นางชลิดา อรัญรุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน "ห้องสมุดเคลื่อนที่" สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 -19 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 พ.ย.2562 อามรรัตน์ ศรีสร้อย พร้อมด้วย นางชลิดา อรัญรุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม และทำหน้าที่วิทยากร สอนการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Book) ,การสร้าง QR Code
พื่อสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน ใน โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ห้องสมุดเคลื่อนที่" สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 -19 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแก่น